Mã số lỗi Mô tả lỗi thường gặp Cách sử lý lỗi thường gặp
E001 –         Bạn đã để sai vị trí chìa khóa của máy tính tiền Casio

 

 

 

 

–           Đang mở bàn của nhân viên thực tập.

 

–       Chuyển chìa khóa về vị trí không còn báo lỗi.

+ {REG}, {RF},_ Nhấn phím [Tạm tính] hoặc các phím tính tiền.

+ {PGM},{X},{Z},{X2/Z2}_ Nhấn phím [Tổng cộng]

 

–       Thoát ca hiện thời , quay về ca thực tập và mở bán rối tính tiền

E003

 

–             Lỗi khi nhân viên mở bán đã được một nhân viên khác mở và chưa chuyển qua.

 

–       Láy báo cáo đang mở xem bàn đó thuộc ca nhân viên nào. Dùng đúng ca nhân viên mở lại và tính tiền hoặc chuyển qua ca hiện thời.

 

E004 –             Lỗi không xác định

 

–       Thao tác Reset lại máy tính tiền Casio. Trường hợp không hết , vui lòng gọi kỹ thuật.

 

E005 –             Máy tính tiền Casio đầy bộ nhớ –       Cài thêm bộ nhớ cho máy tính tiền Casio.

 

E008 –           Vào ca nhân viên –       Nhập mã số và nhấn phím [ Vào ca]

 

E009 –           Nhập mật khẩu cho vị trí chìa khóa làm việc.

 

–       Nhập mật khẩu và nhấn phím [Tổng cộng].
E012 –             Hét giấy in cuộn nhật ký bán hàng

 

–       Thay giấy mới cho máy in cuộn lưu.
E013 –           Hết giấy in hóa đơn –       Thay giấy in hóa đơn mới (giấy in nhiệt K57).

 

E015 –           Lỗi bộ phận in .Nguyên nhân thường do máy in đang in và bị cúp điện.

 

–       Thao tác reset máy. Nếu không hết , vui lòng gọi kỹ thuật hỗ trợ.

 

E016 –           Bắt buộc phải quay trở về vị trí {REG}. Nhân viên thực hiện hai giao dịch liên tiếp ở vị trí {RF} –       Quay về vị trí {REG} rồi chuyển trở lại vị trí {RF} để tiếp tục trả hàng.
E017 –             Chưa mở bàn –         Mở bàn rồi mới bán hàng
E018 –             Chưa nhập số hóa đơn. –         Nhập số hóa đơn cho bàn.
E019 –             Chưa nhập số khách –         Nhập số khách
E021 –             Mã hàng chưa nối nhóm –         Chuyển sang vị trí lập trình và cài đặt nhóm hàng cho mã hàng.

 

E023 –           Sắp hết kho –         Nhập thêm hàng cho mã hàng
E024 –           Hết kho –         Nhập kho cho mã hàng
E026 –           Chưa bán mã hàng bán kèm –         Bán mã hàng bán kèm. Chức năng này thường dùng cho các điểm có bán món kem tự chọn tính theo viên
E031 –           Chưa nhấn phím{Tổng cộng} –         Nhấn phím {Tổng cộng}
E033 –           Chưa nhập số tiền khách đưa –         Nhập số tiền khách đưa và nhấn phím {Tiền mặt}
E038 –           Chưa khai báo số tiền thu được –         Tiền hành khai báo số tiền thu được
E040 –           Chưa in hóa đơn cho khách –         Nhấn phím{IN HÓA ĐƠN}
E049 –           Hết số lượng bàn –         Kiểm tra xem các bàn đang mở, có bàn nào có giá trị 0 thì hủy bàn.
E050 –         Hết bộ nhớ món hàng cho bàn. Lỗi xảy ra khi tổng số món hàng bán vào các bàn vượt quá ước tính ban đầu –         Tính tiền bớt một số bàn
E053 –         Bàn chưa được mở . Lỗi xảy ra khi quy ước mở bàn mới và bàn cũ –         Nhập số bàn và nhấn phím {BÀN MỚI}
E054 –         Số bàn không nằm trong giới hạn bán được mở quy ước trước –         Nhập đúng số bàn trong giới hạn
E055 –         Đang trong quá trình tách món –         Nhấn phím [ TẠM TÍNH] 2 lần để hoàn tất quá trình tách món
E060 –         Máy in hóa đơn tắt –         Bật lại máy in hóa đơn
E061 –         Máy in hóa đơn bị lỗi –         Kiểm tra máy in hóa đơn
E062 –         Hết giấy máy in hóa đơn –         Thay giấy in hóa đơn mới
E063 –         Máy in hóa đơn đang bận –         Máy sẽ tự xử lý và lỗi sẽ biến mất khi máy in hóa đơn in hết các hóa đơn trước
E064 –         Đầy bộ nhớ máy in hóa đơn –         Chờ khi hết lỗi rồi nhấn phím[ TẠM TÍNH] hoặc cá phím tính tiền
E112 –         Chưa đóng máy in cuộn lưu –        Mở nắp máy in, đè mạnh lên nắp     máy in cuộn lưu
E114 –         Chưa đóng máy in hóa đơn –       Mở nắp máy in, đè mạnh lên nắp máy in hóa đơn
E115 –           Kẹt giấy máy in hóa đơn –       Mở nắp máy in, kiểm tra giấy máy in hóa đơn
E184 –           Còn bàn đang mở. Lỗi xảy ra khi còn bang đang mở mà lấy báo cáo cuối ngày hoặc cuối ca –         Tiến hành tính tiền các bàn đang mở hoặc lấy báo cáo Z bàn đang mở
E206 –       Bộ nhớ cuộn lưu điện tử đầy –         Lấy báo cáo Z cuộn lưu điện tử hoặc thao tác xóa cuộn lưu điện tử

 

 

 

Thuy Trinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *